Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK

Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zwane w dalszym ciągu „Klubami HDK PCK” są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK. Jako jednostki podstawowe mogą być organizowane w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.).
Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania klubu HDK PCK nie może być mniejsza niż 10 członków PCK.
1. Klub HDK PCK w dużym zakładzie pracy lub środowisku, liczący powyżej 100 członków, za zgodą właściwego zarządu PCK, może wprowadzić wewnętrzną strukturę organizacyjną klubu.
2. Kluby HDK PCK wchodzą w skład struktury rejonowej PCK.
3. Kluby HDK PCK mogą utrzymywać kontakty z honorowymi krwiodawcami za granicą, na zasadach określonych przez ZG PCK.

II. CELE I ZADANIA KLUBU HDK

A. Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:
1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki.
2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK PCK.
4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”.
5. Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
6. Realizacja wybranych zadań statutowych PCK.
B. Do podstawowych zadań klubu HDK należy:
1. We współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematyczne organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.
2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych.
4. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK.
5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom klubu oraz honorowym dawcom krwi.
6. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK.
7. Integracja środowiska honorowych dawców krwi.
8. Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HDK PCK

1. Członkiem klubu HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:
a) wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
b) zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym,
c) ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK.
2. Członkiem wspierającym działalność klubu może zostać krwiodawca, który:
a) został przyjęty przez zarząd klubu,
b) czynnie bierze udział w działaniach tego klubu na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK,
c) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego klubu HDK.
4. Przynależność do klubu HDK PCK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu, przejścia do innego klubu HDK PCK, wykluczenia przez Zarząd Klubu bądź właściwy Zarząd PCK.
5. Członek klubu ma obowiązek:  

- przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i regulaminu Klubu i stosować się do uchwał organów PCK,
- opłacać składki członkowskie PCK,
- prezentować postawę zgodną z normami etycznymi, zwyczajowymi i prawnymi,
- przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.
6. Członek klubu HDK PCK ma prawo:  

- wybierać i być wybieranym do władz klubu i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia i ich realizacji,
- nosić odznaki organizacyjne.
7. Członek Klubu HDK PCK może być wykluczony z klubu z powodów określonych w Statucie PCK i trybie określonym w uchwale KRR PCK.
IV. ORGANY KLUBU HDK PCK
1. Organami klubu HDK PCK są:
a) zebranie członków klubu HDK PCK,
b) zarząd klubu HDK PCK w liczbie 3 – 5 osób,
c) w uzasadnionych przypadkach może być wybrana komisja rewizyjna zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w ruchu HDK PCK.
2. Kompetencje organów
a) Zebranie członków klubu HDK PCK:
- po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi klubu HDK PCK,
- uchwala program działania klubu HDK PCK,
- wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu klubu HDK PCK oraz w razie potrzeby komisję rewizyjną,
- wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową,
- wybiera delegata na Zjazd Rejonowy PCK.
3. Zarząd klubu HDK PCK wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza, w razie potrzeby skarbnika.
4. Czas trwania kadencji zarządu klubu HDK PCK ustala ZG PCK zgodnie z § 33 statutu PCK. W szkolnych Klubach HDK PCK może ona trwać od 1 roku do 4 lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje zgromadzenie członków.
5. Jeżeli zarząd klubu HDK PCK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek ½ liczby członków lub komisji rewizyjnej oraz na wniosek właściwego zarządu PCK.
6. Zarząd klubu HDK PCK:
a) wykonuje uchwały zgromadzenia członków klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz kieruje klubem HDK PCK,
b) reprezentuje członków klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych, w porozumieniu z właściwym zarządem rejonowym PCK,
c) współpracuje z kierownictwem zakładu pracy, instytucji, urzędu, uczelni itp. przy których działa oraz z placówką służby krwi,
d) zwołuje zebrania członków klubu,
e) odbywa posiedzenia wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku,
f) może podejmować decyzje o wykluczeniu z organizacji, zgodnie ze stosownymi zapisami Statutu PCK i uchwałą KRR,
g) podejmuje swoje decyzje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,
h) prowadzi ewidencję członków klubu i zrzeszonych w nim honorowych dawców krwi – wolontariuszy PCK, książkę protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami HDK,
i) przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – zgodnie z zasadami i trybem obowiązującymi w PCK,
j) może powoływać zespoły i komisje problemowe stosownie do potrzeb.
7. Pracą zarządu klubu kieruje jego prezes, który:
a) zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom,
b) inicjuje i kieruje całością pracy zarządu klubu HDK PCK,
c) podejmuje decyzje w imieniu zarządu klubu HDK PCK między jego posiedzeniami,w zakresie określonym przez ten zarząd,
d) reprezentuje klub HDK PCK na zewnątrz w zakresie określonym przez zarząd klubu i właściwy zarząd rejonowy PCK.
8. Członek zarządu i cały zarząd klubu HDK PCK może być zawieszony w czynnościach według zasad określonych w Statucie PCK i uchwale KRR PCK.

V. INNE POSTANOWIENIA

1. Klub HDK PCK ma prawo używać stempla podłużnego o treści:
znak PCK
Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
im. ……………………………
przy ……………………………….
Adres wraz z nr kodu pocztowego
2. Członkowie organów klubu HDK PCK mają prawo używać pieczątek imiennych zatwierdzonych przez zarządy rejonowe PCK.
3. Klub HDK PCK na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa może:
* przyjąć imię honorowe,
* posiadać własny sztandar,
* posiadać własną odznakę klubową, zatwierdzoną przez właściwy zarząd PCK,
* posiadać własny emblemat, zatwierdzony przez właściwy zarząd PCK.
4. Klub HDK może być wyróżniony:
* odznakami ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
* Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
* oraz innymi odznaczeniami i odznakami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd Rejonowy PCK może uchylić uchwałę zarządu klubu HDK PCK, jeżeli jest ona
niezgodna z prawem, Statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.
2. Rozwiązanie klubu HDK PCK może nastąpić w przypadku:
a) uchwały zebrania członków klubu HDK PCK,
b) zmniejszenia liczby członków klubu HDK PCK poniżej wymaganego minimum, przez okres kolejnych 12 miesięcy działalności,
c) braku działalności klubu HDK PCK przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania klubu HDK PCK decyzję o przejęciu jego majątku,
dokumentacji i symboli podejmuje zarząd rejonowy PCK.
4. Zarząd rejonowy PCK przedstawia pozostałym członkom Klubu HDK PCK możliwości przynależności do innej jednostki podstawowej.
5. Bezwzględny obowiązek przekazania właściwemu zarządowi rejonowemu PCK w ciągu 7 dni od daty rozwiązania klubu: sztandarów, pieczątek nagłówkowych i imiennych oraz dokumentacji organizacyjno-finansowej spoczywa na prezesie i członkach zarządu klubu
HDK PCK.
VII. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie uchyla się regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 grudnia 1996 r